In de rubriek ‘links’ vind je een overzicht van materialen en websites die jou en je omgeving verder wegwijs kunnen maken in de overstap naar het hoger onderwijs en in het hoger onderwijs zelf. We onderscheiden vier rubrieken: de overstap naar het hoger onderwijs, studeren met autisme, redelijke aanpassingen en algemene informatie over autisme.

DE OVERSTAP NAAR HET HOGER ONDERWIJS

Er zijn heel wat materialen en informatiebronnen ontwikkeld voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Terwijl er materialen zijn die specifiek gericht zijn op een bepaalde keuzeactiviteit (bv evaluatie studiemotivatie) zijn er ook materialen die inspelen op het volledige studiekeuzeproces.

ONDERWIJSKIEZER

De website biedt objectieve informatie over alle studierichtingen in Vlaanderen, alle scholen, hogescholen en universiteiten, over alle niveaus en alle onderwijsvormen en -types, met beschrijvingen, toelatingsvoorwaarden en vervolgmogelijkheden. Leerlingen die twijfelen over hun studies kunnen op de website ook hun interesses aanklikken om een gepaste studierichting te vinden. De materialenbox bevat heel wat interessante brochures, werkboeken, zelftests, en linken naar websites. De website bevat ook een aantal genormeerde interessetests. Ook adressen, beschrijvingen en toelatingsvoorwaarden, van het basisonderwijs tot volwassenenonderwijs worden er gebundeld. De website bevat ook informatie over slaagcijfers, filmpjes met getuigenissen van studenten. Ook is er een rubriek waar beroepen worden beschreven. We lichten hieronder een aantal tests van de website toe.

www.onderwijskiezer.be
 

INTERESSETEST I-PREFER

De I-Prefer is een genormeerde belangstellingsproef op onderwijskiezer voor laatstejaars secundair onderwijs. Het is een hulpmiddel om de belangstelling voor opleidingen van het hoger onderwijs in kaart te brengen.

I-prefer
 

ZELFEVALUATIETEST I-STUDY

De I-Study is een zelfevaluatie-instrument dat via een vragenlijst peilt naar studiemotivatie en studiemethode. Dit zijn belangrijke componenten voor studiesucces in het hoger onderwijs. De test is beschikbaar op de website onderwijskiezer.

I-study
 

KLAAR VOOR HOGER ONDERWIJS

De website Klaar voor Hoger Onderwijs bevat een digitaal begeleidingsinstrument voor leerlingen secundair onderwijs en hun begeleiders. De belangrijkste doelstelling van dit instrument is laatstejaarsleerlingen en hun begeleiders vertrouwd te maken over de verwachtingen die het hoger onderwijs stelt op het vlak van vier instapcompetenties: studiekeuze-, leer, ICT- en taalcompetenties. Aan de hand van verschillende screeningsinstrumenten en filmpjes worden de eindtermen van het secundair onderwijs in de context van het hoger onderwijs geplaatst. Via screeningsinstrumenten ontdekken leerlingen hoe het gesteld is met hun instapcompetenties. Na gerichte feedback kan de leerling direct en eenvoudig doorklikken naar tips en oefeningen. Leerlingen kunnen enkel via hun leerkracht of begeleider toegang krijgen tot de website. De leerkrachten en begeleiders kunnen immers het best de screeningsinstrumenten, de bijbehorende resultaten en feedback interpreteren en vakoverschrijdend implementeren.

www.klaarvoorhogeronderwijs.be
 

STUDIEKEUZETEST EN BEROEPENTEST ICARES

Op icares.com vindt men Nederlandse studiekeuze- en beroepentests die ook bruikbaar zijn voor Vlaamse studenten. Bepaalde instellingen werken met Icares Professional. Deze versie bevat ook specifieke filters voor studenten met een functiebeperking.

www.icares.com
 

HET KEUZEROOSTER

Op onderwijskiezer is er ook een keuzerooster. Het keuzerooster is een instrument dat kan helpen om ‘de knoop’ door te hakken bij twijfels bij keuzealternatieven. Het rooster doet de leerling nadenken over kenmerken van studierichtingen die hij overweegt en kenmerken van zichzelf. Het eindresultaat geeft de leerling een voorkeurrichting volgens de criteria die hij zelf ingeeft.

keuzerooster
 

KOMPASS VOOR STUDIESUCCES

Deze blogspot van Fontys Hogescholen bevat werkfiches die kunnen worden ingezet voor het bevorderen van het studiekeuzeproces en het studiesucces van studenten met ASS.

www.kompassvoorstudiesucces.blogspot.nl
 

HOGERONDERWIJSREGISTER

De website geeft een duidelijk overzicht over de verschillende opleidingsmogelijkheden in het hoger onderwijs en de instellingen die de opleidingen aanbieden. De website bevat ook rechtstreekse links naar alle belangrijke informatie zoals opleidingsgids, het onderwijs- en examenreglement en ECTS-fiches die de opleidingsonderdelen expliciteren naar belasting, doelstellingen, werkvormen, beoordelingsvormen, ….

www.hogeronderwijsregister.be
 

STUDIELICHT

De website biedt studenten en leerkrachten informatie en tips over veel gebruikte beoordelingsvormen in het hoger onderwijs. Er worden 11 beoordelingsvormen beschreven. Bij elke beoordelingsvorm wordt het verloop en veel voorkomende moeilijkheden beschreven. Daarnaast worden tips beschreven hoe studenten zich best kunnen voorbereiden. De website richt zich in eerste instantie tot studenten in het hoger onderwijs en leerlingen in het secundair onderwijs. Bepaalde beoordelingsvormen worden in het secundair onderwijs gebruikt. Leerlingen die zich willen voorbereiden op het hoger onderwijs kennis maken met beoordelingsvormen die er vaak worden gebruikt.

www.studielicht.be
 

STUDEREN MET AUTISME

STEUNPUNT INCLUSIEF HOGER ONDERWIJS

Het Steunpunt voor Inclusief Onderwijs (SIHO) is een kenniscentrum rond studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs. Het Steunpunt voorziet informatie voor alle actoren in het hoger onderwijs met als doel gelijke kansen voor studenten met een functiebeperking te creëren. De website bevat interessante informatie en brochures omtrent studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs. Op de website vind je ook een overzicht van de aanspreekpunten van de instellingen hoger onderwijs.

www.siho.be
 

HANDICAP + STUDIE

Expertisecentrum Handicap + Studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Hun website bevat informatie over de producten en diensten van handicap + studie, wet- en regelgeving, studietips en andere ver
diepende informatie over studeren met een functiebeperking.

www.handicap-studie.nl
 

GEINTEGREERD ONDERWIJS – GON

Studenten met ASS die een studie volgen in een professionele bacheloropleiding kunnen ook extra ondersteuning krijgen van een GON-begeleider. GON staat voor ‘geïntegreerd onderwijs’ en is een samenwerkingsverband tussen de hogeschool en een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Om in aanmerking te komen voor GON moet er een duidelijk afstemmingsprobleem zijn tussen de behoeften van de student en het ondersteuningsaanbod van de hogeschool. Indien de student reeds GON-begeleiding kreeg in het secundair onderwijs kan hij ook in het hoger onderwijs GON-eenheden genereren. Indien de student eerder nog geen GON-ondersteuning kreeg, beoordeelt het CLB dat verbonden was aan de school waar de student in het secundair onderwijs school liep, of een attest buitengewoon onderwijs gerechtigd is. Universiteitsstudenten kunnen geen GON-eenheden genereren. De GON-begeleider kan vanuit de specifieke expertise naar de student toe, ondersteuning bieden op het vlak van sociaal-emotionele welbevinden (welbevinden, sociale vaardigheden, vriendschap, …), communicatie (wederkerigheid, hulp vragen, …), leerhouding en werkgedrag (organisatie, motivatie, concentratie, werktempo, …). De begeleiding vindt plaats op de hogeschool.

www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/ho/gon
 

KOMPASS VOOR STUDIESUCCES

Deze blogspot van de Fontys Hogescholen bevat werkfiches die kunnen worden ingezet voor het bevorderen van het studiekeuzeproces en het studiesucces van studenten met ASS.

www.kompassvoorstudiesucces.blogspot.nl
 

AUTISME SPECIFIEK KWALITEITSEVALUATIE-INSTRUMENT

Het Autisme Specifiek Kwaliteitsevaluatie-instrument (ASKe) heeft als doel de kwaliteit van ondersteuning en onderwijs voor personen met een ASS te verhogen (focus leerplichtonderwijs). Met het ASKe-instrument worden voorzieningen en scholen ertoe aangezet na te denken over de kwaliteit van hun dienstverleningsaanbod ten aanzien van personen met ASS. Het ASKe-instrument is opgebouwd aan de hand van een aantal evaluatiecriteria die specifiek ontworpen zijn met het oog op ondersteuning en onderwijs aan personen met ASS.

http://www.autismevlaanderen.be/pages/vva/autismefonds/aske
 

REDELIJKE AANPASSINGEN

Studenten met een functiebeperking hebben recht op redelijke aanpassingen. Een redelijke aanpassing is een maatregel die het effect van de beperking neutraliseert waarmee een persoon met een handicap te maken krijgt in een onaangepaste (school)omgeving. Instellingen hoger onderwijs moeten voorzien in duidelijke procedures om redelijke aanpassingen aan te vragen en toe te kennen. In Vlaanderen kunnen leerlingen en ouders met klachten over het weigeren van redelijke aanpassingen terecht bij Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (CGKR).

www.diversiteit.be
 

GIDS SUCCESVOL STUDEREN

In de gids ‘succesvol studeren’ van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) vind je meer informatie over redelijke aanpassingen in het hoger onderwijs (blz. 42-65).

Gids succesvol studeren
 

MET DE HANDICAP NAAR DE SCHOOL VAN JE KEUZE!

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding ontwikkelde de brochure ‘Met de handicap naar de school van je keuze’. Deze brochure wil leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties meer vertrouwd maken met het begrip ‘redelijke aanpassingen’. De brochure is toegankelijk in verschillende vormen (pdf, Word-versie, een easy-to-readversie en een filmpje VGT).

Met de handicap naar de school van je keuze
 

KLAAR VOOR REDELIJKE AANPASSINGEN. EEN LEIDRAAD.

De leidraad ‘Klaar voor redelijke aanpassingen. Een leidraad.’ is een initiatief van de Arteveldehogeschool en maakt scholen klaar voor redelijke aanpassingen. In de leidraad worden zeven criteria om redelijke aanpassingen te realiseren toegelicht en worden mogelijkheden voor ondersteuning van leraren en begeleiders alsook efficiënte instrumenten voor schoolteams en ouders besproken. De leidraad bevat ook aanbevelingen voor Vlaams onderwijsbeleid.

Klaar voor redelijke aanpassingen. Een leidraad.
 

AUTISME

AUTISMESPECTRUMSTOORNIS: ALLES OP EEN RIJTJE

Het boek ‘Autismespectrumstoornis: Alles op een rijtje’ is een hernieuwde uitgave van ‘Autisme: Alles op een rijtje’. Auteur Herbert Roeyers zet relevante wetenschappelijke informatie met betrekking tot autismespectrumstoornis en autisme op een bevattelijke manier op een rijtje. In het boek wordt een antwoord geformuleerd op veelgestelde vragen zoals: Komt autismespectrumstoornis almaar vaker voor? Wat is het verschil tussen autisme en het syndroom van Asperger? Wat weten we over de oorzaak van autismespectrumstoornis?.

Het boek richt zich in eerste instantie naar professionelen en studenten die meer willen weten over autismespectrumstoornis, maar ook ouders en andere geïnteresseerden vinden er hun gading in.

Meer informatie: www.acco.be/allesopeenrijtje
 

PARTICIPATE!

De website van Participate bevat heel wat informatie over autisme voor ouders, beroepskrachten, mensen met een autismespectrumstoornis en hun netwerk. Op de website vind je filmpjes, brochures, enz.

www.participate-autisme.be
 

VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME

De website van de Vlaamse Vereniging voor Autisme is een community website. Mensen kunnen er terecht om hun vragen en ervaringen uit te wisselen.

www.autismevlaanderen.be
 

AUTISME CENTRAAL

Autisme Centraal is een kennis- en ondersteuningscentrum dat via studiedagen, een ruim aanbod van workshops en boeken informatie over autisme verspreidt. Autisme Centraal sensibiliseert en werkt aan een positieve beeldvorming rond autisme.

www.autismecentraal.com